Reklamačný poriadok - odstúpenie od zmluvy

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1.1 Nasledujúci reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti internetového obchodu prevádzkovaného na domenách  www.neverna.eu a www.nevernabooks.sk (prevádzkovateľ: JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto) a zákazníka, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretej kúpnej zmluvy.

1.2. Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, zapísaná na OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 92239/B, email:knihaneverna@gmail.com, tel. kontakt: 0917 316 371 ( ďalej ako predavajúci) ktorá prevádzkuje internetový obchod na domenách www.neverna.eu a www.nevernabooks.sk

1.3 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3.

2.1 Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do kúpneho vzťahu s predávajúcim  na diaľku (prostriedkami diaľkovej komunikácie, prostredníctvom webovej stránky Predajcu). Pri objednávke tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:

a) meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón a e-mailovú adresu - ak je Kupujúci konečný spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar na vlastnú spotrebu

b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH - ak je Kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

c) zvolí si spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar 

d) zvolí si spôsob dodania tovaru

3.1 Dodávateľom je súbor vydavateľstiev a spoločností, s ktorými predávajúci spolupracuje a oni tak zabezpečujú predávajúcemu tovar pre účely naplnenia predmetu kúpnej zmluvy. 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Článok II

2.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na tieto kontakty: JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, telefón: 0917 316 371, knihaneverna@gmail.com. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy

2.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

2.3 Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Zašlite nám tovar späť na našu korešpondenčnú adresu: JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.

Tovar, prosíme,  podľa možnosti zasielajte späť:

  • v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužívaný,
  • nepoškodený,
  • kompletný
  • spolu s dokladom o kúpe

Článok III

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2.Storno objednávky môže kupujúci zrealizovať do 24 hodín zaslaním emailu na knihaneverna@gmail.com. V Predmete kupujúci uvedie: Storno objednávky a číslo objednávky. V emaily poprosím uviesť kontaktné údaje kupujúceho. O vybavení storna objednávky vás budeme infomovať do 24 hodín formou emailu.

 

3.2 Storno objednávky zo strany predavajúceho

Snažíme sa zo všetkých síl poskytnúť vám čo najširší výber produktov, najlepšie ceny a služby. Niektoré veci však nedokážeme ovplyvniť, a preto sa môže stať, že tovar, ktorý ste si objednali, už nemáme. Preto si ponechávame právo stornovať objednávku, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní vám tovar dodať. O týchto skutočnostiach vás budeme informovať. V prípade záujmu z vašej strany sa budeme snažiť ponúknuť vám náhradné plnenie.  Rovnaké právo si vyhradzujeme aj v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám finančné prostriedky vrátime do 15 dní na Vami určený bankový účet, prípadne môžete využiť inú ponuku nášho eshopu.

Článok IV

Reklamácie a záruky

4.1 Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

4.2 V prípade, že nedopatrením dostanete poškodený výtlačok alebo iné ako objednané knihy, pošlite ich čo najrýchlejšie s kópiou dodacieho listu poštou (nie na dobierku) na korešpondenčnú adresu JJS trade,s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto. Uveďte, prosím, objednávacie číslo požadovaného titulu. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

4.3 Reklamovať môžete aj e-mailom na adrese: knihaneverna@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0940 245 687. Zároveň priložte list, v ktorom zdôvodnite vrátenie tovaru a navrhnite, ako máme s reklamáciou naložiť. Správnu knihu vám doručíme v krátkom čase. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

4.5 Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, resp. máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám doručíme aj kópiu reklamačného protokolu.

Článok V

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporJJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové MestoLK Magazine group,s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Orgán dozoru je: 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70 

 

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.12.2022.