Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.nevernabooks.sk alebo www.neverna.eu (znenie k 10.12.2022)
 
 

Vseobecné obchodné podmienky

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti internetového obchodu prevádzkovaného na  domenách www.nevernabooks.sk alebo www.neverna.eu (prevádzkovateľ: JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto) a zákazníka, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretej kúpnej zmluvy.

1.2. Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, zapísaná na OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 92239/B, email: knihaneverna@gmail.com, tel. kontakt: 0917 316 371 ( ďalej ako predavajúci) ktorá prevádzkuje internetový obchod na domenách  www.nevernabooks.sk alebo www.neverna.eu.

1.3 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3.

2.1 Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do kúpneho vzťahu s predávajúcim  na diaľku (prostriedkami diaľkovej komunikácie, prostredníctvom webovej stránky Predajcu). Pri objednávke tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:

a) meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón a e-mailovú adresu - ak je Kupujúci konečný spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar na vlastnú spotrebu

b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH - ak je Kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

c) zvolí si spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar 

d) zvolí si spôsob dodania tovaru

3.1 Dodávateľom je súbor vydavateľstiev a spoločností, s ktorými predávajúci spolupracuje a oni tak zabezpečujú predávajúcemu tovar pre účely naplnenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

4.1 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

Článok II

Registrácia zákazníka v eshope na domenách  www.nevernabooks.sk alebo www.neverna.eu.

Registrácia zákazníka v eshope na domenách  www.nevernabooks.sk alebo www.neverna.eu nie je povinná a nie je podmienkou pre uskutočnenie nákupu. Pokiaľ sa zákazník rozhodne registrovať, zákazník bude mať prístup k prehľadu svojich objednávok a pri opakovanej objednávke sa jeho údaje načítajú automaticky. 

 

Článok III

Postup pri objednávaní

 

3.1 Zákazník si môže cez e-shop www.neverna.eu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA"

3.2 Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Pri vytvorení objednávky  je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri objednávke zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, tieto údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

3.3 Odoslaním objednávky (potvrdením funkcie Odoslať objednávku) zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch , a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.neverna.eu, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

3.4 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetových stránkach www.nevernabooks.sk alebo www.neverna.eu. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. 

3.5 Ustanoveniami tohto článku 3.5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na strankách  www.nevernabooks.sk alebo www.neverna.eu nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku nižšie. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.Storno objednávky môže kupujúci zrealizovať do 24 hodín zaslaním emailu na knihaneverna@gmail.com. V Predmete kupujúci uvedie: Storno objednávky a číslo objednávky. V emaily poprosím uviesť kontaktné údaje kupujúceho. O vybavení storna objednávky vás budeme infomovať do 24 hodín formou emailu.

3.6 Storno objednávky zo strany prevadzkovateľa

Spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok IV

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú pre zákazníka konečné a nie je potrebné k nim započítať DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník možnosť manuálnej úhrady potrebnej sumy bankovým prevodom na bankový účet uvedeny v objednávke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. 

 

Článok V

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh, možstvo tovaru v dohodnutej cene, tak ako je uvedené v objednávke kupujúcim. 

5.2 Dodacie lehoty sú uvedené osobitne pri jednotlivom tovare, údaj označuje do koľkých prac. dní od uzavretia kúpnej zmluvy daný tovar Predajca odvzdáva prepravcovi/doručovateľovi. Spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 3 pracovných dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. V prípade objednania si tovaru v predpredaji, je lehota dodania uvedená pri konkrétnom tovari. Ak však spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 7 dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

5.2.1 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa spoločnosť a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania úhrady ceny alebo preddavku na účet spoločnosti JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.

5.3 Spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. 

5.4 Záväzok dodať tovar je dodržaný odovzdaním tovaru prepravcovi na prepravu, v tomto prípade Slovenskej pošte. Tovar je zasielaný formou listu alebo balíka, dodacie lehoty prepravcu si môžete pozrieť na stránke prepravcu Slovenskej pošty. Zvyčajne k dodacej lehote je potrebé pripočítať 1-3 pracovné dní.

5.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru, za poškodenie zásielky, za nedodanie tovaru v prípade, že došlo k pochybeniu na strane doručovateľa.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú sumu. V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim, je kupujúci v zmysle zákona povinný zaplatiť výdavkly spojené s poštovným a balným ako je uvedené v objednávke, na túto sumu bude kupujúcemu vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť do 14 dní.

 

Článok VI

Spôsoby platby

6.1 Úhrada kúpnej ceny za objednaný tovar je možné dvomi spôsobmi:

- dobierkou - kupujúci uhradí dohodnutú sumu za objednaný tovar doručovateľovi pri preberaní tovaru

- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky s uvedením jedinečného prislušného variabilného symbolu. V tomto prípade je kupujúcemu rezervovaný objednaný tovar po dobu 4 dní. Pokiaľ v tejto lehote nebudú pripísané finančné prostriedky na účet predavajúceho, bude sa toto konanie považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 

Článok VII

Informácie o tovare, cenách, iných poplatkoch a doprave

 

7.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Uvedené ceny tovaru sú pre kupujúceho konečné. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

7.2 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

7.3 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

7.4 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

7.5 Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

7.6 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.7 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.8 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.9 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

7.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

Článok VIII

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

 

8.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na tieto kontakty: JJS trade,s.r.o., Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, telefón: 0917 316 371, knihaneverna@gmail.com. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy

8.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

8.3 Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Zašlite nám tovar späť na našu korešpondenčnú adresu: JJS trade,s.r.o., Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mestoa to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.

Tovar, prosíme,  podľa možnosti zasielajte späť:

 • v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • nepoužívaný,
 • nepoškodený,
 • kompletný
 • spolu s dokladom o kúpe

 

8.4 Storno objednávky zo strany predavajúceho

Snažíme sa zo všetkých síl poskytnúť vám čo najširší výber produktov, najlepšie ceny a služby. Niektoré veci však nedokážeme ovplyvniť, a preto sa môže stať, že tovar, ktorý ste si objednali, už nemáme. Preto si ponechávame právo stornovať objednávku, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní vám tovar dodať. O týchto skutočnostiach vás budeme informovať. V prípade záujmu z vašej strany sa budeme snažiť ponúknuť vám náhradné plnenie.  Rovnaké právo si vyhradzujeme aj v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám finančné prostriedky vrátime do 7 dní na Vami určený bankový účet, prípadne môžete využiť inú ponuku nášho eshopu.

 

Článok IX

Reklamácie a záruky

 

9.1 Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

9.2 V prípade, že nedopatrením dostanete poškodený výtlačok alebo iné ako objednané knihy, pošlite ich čo najrýchlejšie s kópiou dodacieho listu poštou (nie na dobierku) na korešpondenčnú adresu JJS trade,s.r.o., Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto. Uveďte, prosím, objednávacie číslo požadovaného titulu. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

9.3 Reklamovať môžete aj e-mailom na adrese: knihaneverna@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0917 316 371. Zároveň priložte list, v ktorom zdôvodnite vrátenie tovaru a navrhnite, ako máme s reklamáciou naložiť. Správnu knihu vám doručíme v krátkom čase. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, resp. máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám doručíme aj kópiu reklamačného protokolu.

 

Článok X

Ochrana osobných údajov

JJS trade,s.r.o., Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto (prevádzkovateľ internetového obchodu neverna.eu) si váži dôvery svojich členov a zákazníkov a ich súkromné dáta chráni pred zneužitím.

Je v našom spoločnom záujme, aby sa osobné údaje, ku ktorým dávate súhlas spoločnosti JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, na spracovanie, spracovali a používali v presnom a aktuálnom znení, a to k vašej i našej spokojnosti. Preto si dovoľujeme vás upozorniť, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia

Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb je potrebné v objednávkovom procese uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pri objednávkach podnikateľských subjektov je potrebné uviesť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Štatistické informácie

- ide predovšetkým o informácie ako napr. meno domény, z ktorej ste k nám prišli, internetový prehliadač, ktorý používate, dátum a čas vášho príchodu, čas, ktorý ste na webe strávili apod. Tieto informácie používame čisto z dôvodov monitorovania správania návštevníkov a zákazníkov na našich stránkach. Všetky tieto informácie nám umožnia ponúknuť plne funkčný internetový obchod so všetkými potrebnými funkciami.

Informácie získané z cookies

- cookies sú malé skupinky dát, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a obsahujú informácie o vašom pohybe na stránkach neverna.eu. Bez týchto informácií by sme napríklad neudržali váš tovar v nákupnom košíku, nepamätali si informácie, ktoré ste nám už raz poskytli a museli by ste ich zadávať vždy znovu. Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod, alebo väčšinu akýchkoľvek iných webov. Vo svojom prehliadači si môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka na neverna.eu a dokončiť objednávku on-line.

Informácie, ktoré nám sami poskytnete

- k tomu, aby ste si prezerali ponuku na www.neverna.eu, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné informácie. Také informácie zadávate, len pokiaľ si u nás vytvárate účet, dokončujete objednávku, prihlasujete sa k odberu noviniek a informácií o rôznych cenových akciách formou e-mailu, zúčastníte sa súťaží, alebo ankety, alebo pokiaľ chcete napísať komentár alebo recenziu ku knihe. Jedná sa predovšetkým o informácie ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa . K týmto informáciám máte prístup vo svojom profile a po prihlásení ich môžete kedykoľvek upravovať a meniť.

Prihlásený zákazník nemôže meniť svoje meno v účte. Prosím napíšte nám a radi toto meno na požiadanie zmeníme alebo opravíme za Vás.

 • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt.
 • V prípade právnických osôb a spoločností spracúvame meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodatočne vyžiadané IČ, DIČ.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Spracovanie osobných údajov prebieha  na strane spoločnosti JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto.

Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, alebo tretie strany.

 • Doručovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky
 • Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo:

 • Požadovať od spoločnosti JJS trade, s.r.o. informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracováva
 • Požadovať kópiu týchto údajov
 • Požadovať presnosť týchto údajov
 • Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • Vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Požadovať po spoločnosti JJS trade, s.r.o. vymazanie údajov
 • Na účinnú súdnu ochranu, ak má zákazník za to, že boli porušené jeho práva v dôsledku spracovania osobných údajov spoločnosťou JJS trade,s.r.o.

Udelenie súhlasu pre marketingové oslovenie

Zákazník udeľuje súhlas pre oslovenie marketingovou ponukou vtedy, ak:

 1. V závere objednávky zvolí dobrovoľne možnosť prihlásenia pre odber noviniek. Pre prihlásenie je nutná akcia zo strany zákazníka. Voliteľná možnosť nie je povinná, nepodmieňuje nákup a prihlásenie pre príjem emailových noviniek nie je nijakým spôsobom spoplatnené. Používateľ nie je nijakým spôsobom profilovaný a jediný údaj, ktorý sa prenáša do systému spracujúceho emailové adresy a odosielajúce pripravené ponuky je emailová adresa a meno prijímateľa. Záznam neobsahuje ďalšie údaje a ani ďalšie profilovanie osoby. Svoj záujem o emailové ponuky môže zákazník kedykoľvek odvolať emailom na knihaneverna@gmail.com.

Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám a nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Prístup k uloženým údajom využívaným pre odosielanie a prípravu emailových noviniek má výlučne spoločnosť JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto. Dáta nie sú verejné. Dáta sú zabezpečené a chránené - šifrované. Dáta nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané, skladované a evidované. Žiadateľ o odber noviniek má právo na opravu jeho nesprávnych, neúplných ako aj neaktuálnych osobných údajov. Rovnako tak likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o emailové novinky vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté slobodne a ich znenie je úplné a pravdivé. Na osobné údaje využívané pri oslovovaní emailovými ponukami platia všetky zásady ochrany osobných údajov, vrátane všetkých práv.

 

 

Článok XI

 Alternatívne riešenie sporov

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim JJS trade,s.r.o., IČO: 47425920, DIČ: 2023876459 so sídlom: Stará Vajnorska 15, 831 04 Bratislava - Nové Mesto je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Orgán dozoru je:

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.12.2022.